Tvořivý tábor: Síla pátého živlu

Příměstský tábor má hlavní základnu v prostorách na adrese U Černé věže 14, České Budějovice, hlavní vedoucí tábora: Mgr. Andrea Procházková, DiS., další vedoucí je Klára Bílková, praktikantka Michaela Prosová.

Maximální kapacita je 15 dětí, minimální počet účastníků 5. Určeno pro děti od 6 do 16 let.

Program: Závistivý Stín zajal vládce čtyř základních živlů – ohně, vody, vzduchu a země. Podaří se nám je společně najít, vysvobodit a dostat tak celé společenství opět do rovnováhy? Bude to dobrodružná cesta plná překvapení a tvoření, při níž se nám v případě úspěchu odhalí i tajemství pátého elementu.

Program je zaměřený na tvořivé aktivity. Každý den proběhnou dvě tvoření, při nichž si děti vyzkouší různé výtvarné i jiné techniky. Na programu je drátkování, marcamé, práce s hlínou, recyklovanými materiály, malování na textil a další. Změna programu je vyhrazena. Nezapomínáme ani na pohybové aktivity a hry.

Součástí tábora je celodenní výlet s koupáním do Třeboně nebo do Vodňan – specifikujeme brzy.

Cena: 3300 Kč.

V ceně tábora je zahrnuto:

 • každý den 2x svačina, 1x oběd, pitný režim
 • Celodenní tvořivý výlet s koupáním do Třeboně nebo do Vodňan – brzy specifikujeme.
 • veškerý materiál
 • odměny a ceny

Způsob platby:

 1. záloha: 50% z ceny 14 dní po podání přihlášky, v případě pozdějšího přihlášení bude termín uzpůsobený individuálně
 2. doplatek: 50% z ceny do 24. 6. 2024, nejpozději 14 dní před začátkem akce

V případě odhlášení méně než 14 dní před začátkem akce se 20% ze zaplacené zálohy stává nevratných na pokrytí již vynaložených nákladů na účastníka. Záloha i doplatek jsou vratné, pokud odhlášený účastník zajistí náhradníka, který akci v dohodnutém termínu uhradí.

Přihlásit své dítě na tábor můžete zde. Přihlášku Vám po elektronickém podání vygenerujeme a zašleme na email a podepsanou nám ji opět emailem pošlete jako kopii, nebo originál poštou. Originál přihlášky, prosíme, nevyhazujte, odevzdáte jej nejpozději při nástupu dítěte na tábor. Přihláška se považuje za závaznou po jejím jejím elektronickém podání. Na zadaný email Vám přijdou podklady pro platbu a další potřebné dokumenty a informace.


  Odesláním přihlášky stvrzujete správnost uvedených údajů, souhlasíte se zpracováním, shromažďováním a uchováváním těchto osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vyplněné osobní údaje se shromažďují výlučně pro administrativní účely spojené s pořádáním příměstského tábora a pro umožnění komunikace v souvislosti s konáním akcí Universum v Kostce.
  Zavazujete se, že uhradíte vybraný tábor v datu splatnosti faktury. Při pozdní úhradě faktury má provozovatel právo účtovat si úrok z prodlení, jak je definován § 1977, § 1978 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku. Jsem si vědom/vědoma, že dítě může být z tábora vyřazeno a) ze zdravotního důvodu, b) požádá-li o to zákonný zástupce písemně, přičemž storno poplatek se řídí pravidly uvedenými výše c) nezaplatí-li zákonný zástupce úplatu za objednané tábory.
  GDPR (ve smyslu souhlasu s pořizováním fotografií apod.) je obsahem tištěné přihlášky, kterou je potřeba před zahájením tábora podepsat zákonným zástupcem.