Tvořivý tábor: Za pokladem Paní vod aneb Putování s kapkou života

Tábor má hlavní základnu v prostorách na adrese U Černé věže 14, České Budějovice, vedoucí tábora: Mgr. Andrea Procházková, DiS., Klára Bílková

Maximální kapacita je 15 dětí, minimální počet účastníků 5. Určeno pro děti od 6 do 16 let.

Program: Vydejte se s námi poznat vodní říši a pomoci Paní vod naplnit zásobárnu vody ve vyprahlém kraji. Slunce praží tak, až země vysychá a Paní vod potřebuje i Tvoji pomoc, aby zachránila život v suchem sužovaném kraji. Při této záchranné misi budeš mít možnost poznat vodní říši v jejím plném rozsahu, užiješ si spoustu zábavy a her a hlavně tvoření. Program nám zpestří celodenní výlet do ZOO Hluboká n. Vltavou s plavbou na lodi. (Změna programu vyhrazena.)

Co si děti vyzkouší? Bude toho opravdu hodně: např. macramé, papírový pedig, origami lodě, drátkování, neobvyklé techniky malování, tvoření z recyklovaných materiálů, spoustu her, hledání pokladu a mnoho dalšího.

Cena: 3100 Kč.

V ceně tábora je zahrnuto:

 • každý den 2x svačina, 1x oběd, pitný režim
 • Celodenní výlet do ZOO Hluboká n. Vltavou s projížďkou na lodi a tvořením
 • veškerý materiál pro hry a tvoření
 • odměny a ceny

Způsob platby:

 1. záloha: 50% z ceny do konce května, v případě pozdějšího přihlášení bude termín uzpůsobený individuálně
 2. doplatek: 50% z ceny do 26. 6. 2022, nejpozději 14 dní před začátkem akce

V případě odhlášení méně než 14 dní před začátkem akce se 20% ze zaplacené zálohy stává nevratných na pokrytí již vynaložených nákladů na účastníka. Záloha i doplatek jsou vratné, pokud odhlášený účastník zajistí náhradníka, který akci v dohodnutém termínu uhradí.

Přihlásit své dítě na tábor můžete zde. Přihlášku Vám po elektronickém podání vygenerujeme a zašleme na email a podepsanou nám ji opět emailem pošlete jako kopii, nebo originál poštou. Originál přihlášky, prosíme, nevyhazujte, odevzdáte jej nejpozději při nástupu dítěte na tábor. Přihláška se považuje za závaznou po jejím podepsání, případně po uhrazení zálohy za tábor, podle toho, co nastane dříve.


  Odesláním přihlášky stvrzujete správnost uvedených údajů, souhlasíte se zpracováním, shromažďováním a uchováváním těchto osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vyplněné osobní údaje se shromažďují výlučně pro administrativní účely spojené s pořádáním příměstského tábora a pro umožnění komunikace v souvislosti s konáním akcí Universum v Kostce.
  Zavazujete se, že uhradíte vybraný tábor v datu splatnosti faktury. Při pozdní úhradě faktury má provozovatel právo účtovat si úrok z prodlení, jak je definován § 1977, § 1978 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku. Jsem si vědom/vědoma, že dítě může být z tábora vyřazeno a) ze zdravotního důvodu, b) požádá-li o to zákonný zástupce písemně, přičemž storno poplatek se řídí pravidly uvedenými výše c) nezaplatí-li zákonný zástupce úplatu za objednané tábory.
  GDPR (ve smyslu souhlasu s pořizováním fotografií apod.) je obsahem tištěné přihlášky, kterou je potřeba před zahájením tábora podepsat zákonným zástupcem.