Individuální příprava k přijímacím zkouškám – přihláška    Za doporučení a přivedení nového studenta Vám dáme slevu 15% na 1 Vaši platbu! (Nový student si u nás musí objednat a zaplatit jakýkoliv kurz a uvést Vaše jméno do kolonky Kde jste se o nás dozvěděli?.)    Pro nezletilé žáky:

    Odesláním přihlášky stvrzujete správnost uvedených údajů, souhlasíte se zpracováním, shromažďováním a uchováváním těchto osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vyplněné osobní údaje se shromažďují výlučně pro administrativní účely spojené s pořádáním kurzů a pro umožnění komunikace v souvislosti s konáním akcí Universum v Kostce vedeným Mgr. Andreou Procházkovou, DiS., IČ 03938778 se sídlem tř. 28. října 1592/5, 370 01 České Budějovice.
    Zavazujete se, že budete platit vybrané kurzy, a to pololetně nebo měsíčně (na měsíc dopředu), podle dohody s provozovatelem, v datu splatnosti faktury. Při pozdní úhradě faktury má provozovatel právo účtovat si úrok z prodlení, jak je definován § 1977, § 1978 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku. Při opožděné platbě více než 7 kalendářních dní po splatnosti faktury si poskytovatel kurzů vyhrazuje právo kurz bez náhrady přerušit, dokud nebude sjednána náprava, a vyžadovat náhradu ušlého zisku. Jsem si vědom/vědoma, že kurzy mohou být ukončeny: a) ze zdravotního důvodu, b) požádá-li o to žák/žákyně resp. zákonný zástupce písemně, c) neplatí-li žák resp. zákonný zástupce úplatu za objednané kurzy. Zavazujete se k dodržování pravidla včasných omluv: za včasnou omluvu s nárokem na náhradní hodinu se považuje omluva uskutečněná alespoň 24 hodin před stanovenou lekcí. V případě pozdní omluvy nebo neomluvené hodiny platba za ni propadá bez nároku na náhradu. V případě zrušení lekce ze strany lektora/provozovatele kurzů máte nárok na náhradní hodinu či hodinu v řádném termínu se suplujícím lektorem. Lektor je povinen Vám hodinu zrušenou z jeho strany nahradit. Odhlášení z kurzu v průběhu školního roku je možné pouze písemně a v případě odhlášení se z kurzu v průběhu předplaceného pololetí nebo měsíce nemá žák/student nárok na vrácení peněz, pokud nedošlo k jasnému a prokázanému závažnému pochybení ze strany lektora či provozovatele služby, které by vedlo k odhlášení se z kurzu.